Ethiekcode van Reikicentrum de Oorsprong in Den Haag

EnglishLanguage_Flag2Ethiekcode

36

Toen de mensen die momenteel in de Oorsprong werkzaam zijn, begonnen met hun samenwerking, werd bewust gekozen om ook een intentieverklaring en een Ethiekcode aan te nemen. Hoewel de dingen die in deze Ethiekcode genoemd worden op zich voor ons al vanzelfsprekend waren, voelde het als een juiste stap om deze ook op papier te zetten en kenbaar te maken. Hiermee wordt duidelijk welke normen en waarden een ieder van ons naleeft en op welke manier we in onze activiteiten onze vaardigheden in willen zetten. Het laat de betrokkenheid zien van de Reiki Masters en Reiki behandelaars in de Oorsprong om studenten en cliënten te respecteren en onszelf en elkaar te eren. Naar buiten toe geeft deze Code duidelijk weer wat omtrent het ethisch gedrag van Reiki Masters en behandelaars die deze hebben aangenomen kan worden verwacht.

Ethiekcode voor de mensen die werkzaam zijn in de Oorsprong:

1: Ik behandel mijn ouders, partner en kinderen met respect voor hun individuele noden en waarden.
• Ik waardeer de steun van mijn partner en familieleden op mijn levenspad en mijn steun aan hen.
• Ik waardeer eerlijkheid en integriteit in relaties.

2: Ik behandel mijn studenten en/of cliënten met respect voor hun waardigheid, individuele noden en waarden.
• Ik werk met mijn studenten en/of cliënten naar het beste van mijn kunnen, zonder vooroordeel ten opzichte van hun leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
• Ik waardeer de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn studenten en cliënten.
• Ik maak geen misbruik van mijn positie als Reiki Master/behandelaar om een seksuele relatie met een student of cliënt uit te lokken of te beginnen.
• Ik sta mijzelf voldoende tijd toe om de rollen van beide partijen (machtsdynamiek) werkelijk te laten veranderen naar gelijkwaardigheid met betrekking tot de onderlinge machtspositie alvorens een romantische relatie te overwegen met een student of ex-cliënt.

3: Ik respecteer het recht van een student om zijn/haar inwijdend Master te kiezen, het recht van een cliënt om zijn/haar eigen behandelaar te kiezen en het recht van een cliënt om zijn/haar eigen manier en weg van heling te kiezen.
• Ik respecteer het vertrouwen van mijn cliënt in zijn/haar arts of eerstelijnsverzorger.
• Ik steun mijn studenten en cliënten zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel. Wanneer ik dit niet kan zal ik de student of cliënt adviseren met een andere Reiki Master, behandelaar of therapeut te werken.

4: Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.
• Ik noem geen naam of andere persoonlijke gegevens aan derden.
• Ik houd alles wat er tijdens een cursus of sessie door de student of cliënt is gezegd of met de student of cliënt in de cursus of sessie is besproken volledig vertrouwelijk.

5: Ik behoud een helder bewustzijn.
• Ik onthoud mij van alcoholmisbruik en het gebruik van drugs.
• Ik ben mij ervan bewust dat mijn oordeel en professioneel handelen beïnvloed kan worden door gebruik van alcohol en drugs; daarom onthoud ik mij van alcohol voor en tijdens professionele activiteiten en onthoud ik mij in het geheel van drugs (ook van zogenaamde spirituele/ceremoniële drugs).

6: Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten, kennis en vaardigheden.
• Ik ken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen en vermeld deze nauwkeurig en eerlijk.

7: Ik blijf vertrouwen in Reiki, mijn Reiki beoefening, mijn Reiki Master en collega behandelaars.
• Ik ontwikkel een bewuste en heldere communicatie, liefhebbende vriendelijkheid en eerlijkheid. Ik zeg wat waar, zinvol en liefdevol is en zeg niets wat dat niet is.
• Ik doe mijn best de vijf Reiki Leefregels te praktiseren en ontwikkel een dieper bewustzijn in de waarde en betekenis van deze Leefregels.
• Ik hecht waarde aan de band met het proces groter dan ikzelf, erken dat heling iets is wat ik mijzelf kan geven en waarvan ik kan leren, maar nooit kan beheersen.
• Ik steun het leven in plaats van de dood te vermijden.

8: Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.
• Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het ongepast achterhouden van informatie en het doen van onware of bedrieglijke uitspraken.
• Ik onthoud mij van het beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen en beheers. Ik zal de herkomst hiervan vermelden.

9: Ik erken andere disciplines en hun beoefenaars.
• Indien nodig of gewenst zal ik samenwerken met andere Reiki Masters/beoefenaars of beoefenaars van andere helende disciplines als dit de cliënt of student ondersteunt.
• Ik onthoud mij van laster, kritiek of anderszins denigrerende opmerkingen tegenover beoefenaars van andere disciplines. Wel zal ik eerlijk zijn over mijn ervaring met de eventuele schadelijke gevolgen van bepaalde methodes als daarom wordt gevraagd of als deze niet samen gaan met Reiki.

10:  Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen en daden als Reiki Master of Reiki behandelaar in de samenleving.
• Ik realiseer mij dat al mijn daden en keuzes in mijn gedrag en communicatie een potentieel effect op de ander kan hebben; ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn.
• Ik los actueel of potentieel tegenstrijdige belangen direct op.

Deze ethiekcode wordt ook gehanteerd door Reiki Works

Reiki cursussen en behandelingen en spirituele winkel in Den Haag